บุญวาศ ขวัญตา, ทิพย์รัตน์ วรารัตน์, สาราลักษณ์ ปรีดา, สุวรรณเวลา โสภิต, and ประทุม สดศรี. 2016. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):144-57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74425.