เพชรมณีโชติ ขวัญตา, หิมานันโต ศุภรา, and ฟองเกิด สุริยา. 2016. “การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):158-69. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74432.