รุ่งเนย นงณภัทร, หงษ์ทอง กฤษณา, ดิษฐบรรจง เพ็ญแข, สีสว่าง จันทร์จิรา, and ยอดทอง ดวงหทัย. 2016. “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):170-81. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74434.