ชีวะสุทโธ รวงดี, and หวานกระโทก ศุภกร. 2016. “ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):182-95. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74439.