ฉายยิ่งเชี่ยว กรรณิกา, อนุสรณ์ธีรกุล สร้อย, and อึ้งปัญสัตวงศ์ สุพรรณี. 2016. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในมารดาอายุมาก”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health 26 (3):196-207. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74443.