ฟองเกิด ส. and ภู่กฤษณ ส. (2014) “ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความ ทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 23(3), pp. 122–131. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/16635 (Accessed: 28 November 2022).