แซ่เตียวส., ทองมีขวัญท. and จันทวีเมืองว. (2019) “ผลของโปรแกรมให้ความรู้ต่อการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมป้องกัน กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน: หน่วยงานราชการพื้นที่เขตเมืองสงขลา”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 29(1), pp. 48-59. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/187176 (Accessed: 21October2020).