ห้าวหาญ จ. and อินทองปาน อ. (2015) “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(1), pp. 167–177. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36250 (Accessed: 15 August 2022).