เจียมอมรรัตน์ร. and อินทองปานอ. (1) “การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 22(1), pp. 68-75. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4830 (Accessed: 2October2020).