เขียววิมล ว., เจียมอมรรัตน์ ร. and อินทองปาน อ. (2013) “ศึกษาสถานการณ์การดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 21(1), pp. 96–105. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4986 (Accessed: 29 September 2022).