เทอร์เนอร์ ก. and เพ็ชรคง จ. (2016) “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(1), pp. 1–15. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57025 (Accessed: 26 September 2022).