ฟองเกิด ส. and อรัญคีรี อ. (2016) “ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(1), pp. 120–133. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57333 (Accessed: 28 November 2022).