เกตุอินทร์ ว., ศรียะศักดิ์ อ. and หงษ์ทอง ก. (2016) “การรับรู้สุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(1), pp. 176–187. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57338 (Accessed: 26 November 2022).