อุบลวรรณ ก. (2016) “โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (Magnet Hospital): แนวทางการพัฒนาองค์กร”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(2), pp. 1–10. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65664 (Accessed: 22 February 2024).