เทอร์เนอร์ ก., รักความสุข ส., เรือนใจมั่น จ., สุขเจริญ จ. and สุริยานิมิตรสุข ธ. (2016) “สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(2), pp. 128–141. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65685 (Accessed: 1 February 2023).