-, - (1) “แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 00. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/70335 (Accessed: 21September2021).