ธรรมกุล ด. and ศิริวัฒนกุล เ. (2016) “กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 1–12. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74382 (Accessed: 28 September 2022).