เทอร์เนอร์ ก., เพ็ชรคง จ., ห้าวหาญ จ. and มามาก น. (2016) “การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 13–26. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74384 (Accessed: 6 December 2022).