ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ., ชาวสวนศรีเจริญ ไ. and ดำทิพย์ ป. (2016) “สมรรถนะพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 52–65. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74398 (Accessed: 28 September 2022).