พุทธรักษา ล., ขำอยู่ อ. and ดาลลาส จ. ช. (2016) “มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 66–77. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74402 (Accessed: 1 October 2022).