มีหาญพงษ์ ป., งามขำ น. and มีสกุลถาวร ส. (2016) “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; A Causal Model of Knowledge Management of Patient Unit in General Hospital under the Ministry of Public Health”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 78–93. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74406 (Accessed: 25 September 2022).