ปุริมายะตา ป., วิบูลชัย น., วงษาไฮ ถ. and วรามิตร ว. (2016) “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients with Fracture”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 104–117. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74410 (Accessed: 28 September 2022).