ปุณโณทก พ. and แนบเกษร ช. (2016) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; Factors Related to Happiness of Undergraduate Nursing Students; Faculty of Nursing; Burapha University”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 118–129. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74411 (Accessed: 28 September 2022).