บุญวาศ ข., ทิพย์รัตน์ ว., สาราลักษณ์ ป., สุวรรณเวลา โ. and ประทุม ส. (2016) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 144–157. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74425 (Accessed: 28 September 2022).