เพชรมณีโชติ ข., หิมานันโต ศ. and ฟองเกิด ส. (2016) “การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 158–169. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74432 (Accessed: 20 April 2024).