รุ่งเนย น., หงษ์ทอง ก., ดิษฐบรรจง เ., สีสว่าง จ. and ยอดทอง ด. (2016) “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 170–181. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74434 (Accessed: 1 October 2022).