ชีวะสุทโธ ร. and หวานกระโทก ศ. (2016) “ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 182–195. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74439 (Accessed: 3 October 2022).