ฉายยิ่งเชี่ยว ก., อนุสรณ์ธีรกุล ส. and อึ้งปัญสัตวงศ์ ส. (2016) “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในมารดาอายุมาก”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(3), pp. 196–207. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/74443 (Accessed: 28 September 2022).