โภคพลากรณ์*ป., ชัยวิบูลย์ธรรม*ส. and ตันติตระกูล**ว. (2017) “ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถานบริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร”, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(2), pp. 198-213. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/97733 (Accessed: 13August2020).