[1]
ฟองเกิด ส. and ภู่กฤษณ ส., “ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความ ทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 23, no. 3, pp. 122–131, Feb. 2014.