[1]
แซ่เตียวส., ทองมีขวัญท., and จันทวีเมืองว., “ผลของโปรแกรมให้ความรู้ต่อการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมป้องกัน กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน: หน่วยงานราชการพื้นที่เขตเมืองสงขลา”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 29, no. 1, pp. 48-59, Apr. 2019.