[1]
สุเวทเวทินก., มูลสารส., and สุภาพันธุ์ธ., “Evaluation of Methamphetamine Addiction Treatment in the Voluntary Drug Treatment System at Tambon Health Promoting Hospitals, Amnat Charoen Province”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 29, no. 2, pp. 37-50, Aug. 2019.