[1]
สาตะรักษ์ พ., อังคะนาวิน พ., and ประชาศรัยสรเดช ก., “Guidelines for Weight Control Behaviors during Pregnancy in Women with an Over Pre-Pregnancy Body Mass Index”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 29, no. 3, pp. 171–178, Dec. 2019.