[1]
ห้าวหาญ จ. and อินทองปาน อ., “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 25, no. 1, pp. 167–177, Jul. 2015.