[1]
เทอร์เนอร์ ก. and เพ็ชรคง จ., “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 1, pp. 1–15, Apr. 2016.