[1]
ฟองเกิด ส. and อรัญคีรี อ., “ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 1, pp. 120–133, Apr. 2016.