[1]
อุบลวรรณ ก., “โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (Magnet Hospital): แนวทางการพัฒนาองค์กร”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 2, pp. 1–10, Aug. 2016.