[1]
เทอร์เนอร์ ก., รักความสุข ส., เรือนใจมั่น จ., สุขเจริญ จ., and สุริยานิมิตรสุข ธ., “สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 2, pp. 128–141, Aug. 2016.