[1]
- -, “แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร”, NJPH (วารสาร พ.ส.), 1.