[1]
เทอร์เนอร์ ก., เพ็ชรคง จ., ห้าวหาญ จ., and มามาก น., “การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 13–26, Dec. 2016.