[1]
ชาวสวนศรีเจริญ ก. เ., ชาวสวนศรีเจริญ ไ., and ดำทิพย์ ป., “สมรรถนะพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 52–65, Dec. 2016.