[1]
มีหาญพงษ์ ป., งามขำ น., and มีสกุลถาวร ส., “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; A Causal Model of Knowledge Management of Patient Unit in General Hospital under the Ministry of Public Health”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 78–93, Dec. 2016.