[1]
ปุณโณทก พ. and แนบเกษร ช., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา; Factors Related to Happiness of Undergraduate Nursing Students; Faculty of Nursing; Burapha University”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 118–129, Dec. 2016.