[1]
บุญวาศ ข., ทิพย์รัตน์ ว., สาราลักษณ์ ป., สุวรรณเวลา โ., and ประทุม ส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 144–157, Dec. 2016.