[1]
เพชรมณีโชติ ข., หิมานันโต ศ., and ฟองเกิด ส., “การประเมินผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 158–169, Dec. 2016.