[1]
รุ่งเนย น., หงษ์ทอง ก., ดิษฐบรรจง เ., สีสว่าง จ., and ยอดทอง ด., “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 170–181, Dec. 2016.