[1]
ชีวะสุทโธ ร. and หวานกระโทก ศ., “ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการสอนโดยให้จัดทำโครงการเรื่องการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพของระบบการไหลเวียนเลือด”, NJPH (วารสาร พ.ส.), vol. 26, no. 3, pp. 182–195, Dec. 2016.