ฟองเกิด ส., and ภู่กฤษณ ส. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความ ทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 23, no. 3, Feb. 2014, pp. 122-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/16635.