แซ่เตียวส., ทองมีขวัญท., and จันทวีเมืองว. “ผลของโปรแกรมให้ความรู้ต่อการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมป้องกัน กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน: หน่วยงานราชการพื้นที่เขตเมืองสงขลา”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, Vol. 29, no. 1, Apr. 2019, pp. 48-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/187176.