ศิริพัน ศ., and ชูดำ ศ. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลหญิงตั้งครร,A Development of an Instructional Model Emphasizing Cultural Competency of Nursing Students for Antenatal Care in Three Southern Border Provinces of Thailand”. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, vol. 25, no. 1, July 2015, pp. 54-69, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36219.